งานแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะฯ ประจำปี 2566

งานแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะฯ ประจำปี 2566
งานแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะฯ ประจำปี 2566งานแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะฯ ประจำปี 2566
งานแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะฯ ประจำปี 2566งานแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะฯ ประจำปี 2566งานแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะฯ ประจำปี 2566งานแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะฯ ประจำปี 2566งานแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะฯ ประจำปี 2566งานแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะฯ ประจำปี 2566
 

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะฯ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่บุคลากรคณะฯ โดยมี คุณนรา เปาอินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานมีการบรรยาย หัวข้อ “แรงบันดาลใจในการทำงาน” โดย ดร.พรรณทิพา วิเชียรสรรค์ จาก PacRim Group

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)