อบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารรายวิชา

อบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารรายวิชา
อบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารรายวิชาอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารรายวิชาอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารรายวิชาอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารรายวิชาอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารรายวิชาอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารรายวิชา
อบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารรายวิชาอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารรายวิชาอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารรายวิชาอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารรายวิชาอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารรายวิชาอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารรายวิชา
 

งานบริหารการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารรายวิชา หัวข้อ “บทบาทผู้บริหารรายวิชา และ Career Path ด้านการศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.สามารถ ภคกษมา รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ. ดร. พญ.ปองทอง ปูรานิธี รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อ. ดร.ฐิติวัฒน์ สังขวร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ. พญ.กนกพร สุขโต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้คำแนะนำแก่อาจารย์แพทย์ และหัวข้อ “Professionalism / Mistreatment, Approach Students with Struggling, Student Support System” ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. นพ.ณัฐภูมิ ปฐมทองทวีชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ. นพ.กานต์ จำรูญโรจน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายและให้คำแนะนำแก่อาจารย์แพทย์

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 910B ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี