โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่าย/งาน ปี 2566 : การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการจัดทำ IDP (หัวหน้าฝ่าย/งาน สังกัดอื่น ๆ) รุ่นที่ 2

โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่าย/งาน ปี 2566 : การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการจัดทำ IDP (หัวหน้าฝ่าย/งาน สังกัดอื่น ๆ) รุ่นที่ 2
โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่าย/งาน ปี 2566 : การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการจัดทำ IDP (หัวหน้าฝ่าย/งาน สังกัดอื่น ๆ) รุ่นที่ 2  โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่าย/งาน ปี 2566 : การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการจัดทำ IDP (หัวหน้าฝ่าย/งาน สังกัดอื่น ๆ) รุ่นที่ 2  โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่าย/งาน ปี 2566 : การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการจัดทำ IDP (หัวหน้าฝ่าย/งาน สังกัดอื่น ๆ) รุ่นที่ 2  โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่าย/งาน ปี 2566 : การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการจัดทำ IDP (หัวหน้าฝ่าย/งาน สังกัดอื่น ๆ) รุ่นที่ 2
 

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่าย/งาน ปี 2566 : การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการจัดทำ IDP (หัวหน้าฝ่าย/งาน สังกัดอื่น ๆ) รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์ ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล SM Learning Center Limited Partnership เป็นวิทยากร

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 810 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี