ขอเชิญอาจารย์แพทย์ และอาจารย์พยาบาล ทุก ๆ ท่านร่วมงาน “อาจารย์สัมพันธ์”