โครงการสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทีมงานพยาบาล รามา - บางพลี รุ่นที่ 3