อบรม “การจัดการสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx” ครั้งที่ 3