งาน “Exclusive Talk” พูดคุยกับอนุกรรมการฯ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในหัวข้อ  เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างไร...ให้ประสบผลสำเร็จ

งาน “Exclusive Talk” พูดคุยกับอนุกรรมการฯ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในหัวข้อ  เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างไร...ให้ประสบผลสำเร็จ
งาน “Exclusive Talk” พูดคุยกับอนุกรรมการฯ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในหัวข้อ  เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างไร...ให้ประสบผลสำเร็จงาน “Exclusive Talk” พูดคุยกับอนุกรรมการฯ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในหัวข้อ  เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างไร...ให้ประสบผลสำเร็จงาน “Exclusive Talk” พูดคุยกับอนุกรรมการฯ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในหัวข้อ  เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างไร...ให้ประสบผลสำเร็จงาน “Exclusive Talk” พูดคุยกับอนุกรรมการฯ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในหัวข้อ  เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างไร...ให้ประสบผลสำเร็จ
งาน “Exclusive Talk” พูดคุยกับอนุกรรมการฯ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในหัวข้อ  เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างไร...ให้ประสบผลสำเร็จงาน “Exclusive Talk” พูดคุยกับอนุกรรมการฯ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในหัวข้อ  เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างไร...ให้ประสบผลสำเร็จงาน “Exclusive Talk” พูดคุยกับอนุกรรมการฯ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในหัวข้อ  เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างไร...ให้ประสบผลสำเร็จงาน “Exclusive Talk” พูดคุยกับอนุกรรมการฯ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในหัวข้อ  เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างไร...ให้ประสบผลสำเร็จงาน “Exclusive Talk” พูดคุยกับอนุกรรมการฯ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในหัวข้อ  เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างไร...ให้ประสบผลสำเร็จงาน “Exclusive Talk” พูดคุยกับอนุกรรมการฯ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในหัวข้อ  เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างไร...ให้ประสบผลสำเร็จ
 

งานบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “Exclusive Talk” พูดคุยกับอนุกรรมการฯ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในหัวข้อ เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างไร...ให้ประสบผลสำเร็จ โดยได้รับเกียรติจาก ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ซึ่งมี ศ. นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ. ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม 810 AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี