การสัมมนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2567

การสัมมนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2567
การสัมมนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2567การสัมมนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2567การสัมมนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2567การสัมมนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2567การสัมมนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2567การสัมมนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2567
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดา มั่นคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษา รายงานและอภิปรายสรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2566 โดยมี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรฯ เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2567

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปการดำเนินงานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2566 พร้อมทั้งร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2567 และการประเมินผลของหลักสูตรฯ ตามเกณฑ์ ACEN 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ และ ห้อง 708 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี