รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับ คณะดูงานจากฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับ คณะดูงานจากฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับ คณะดูงานจากฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศโรงพยาบาลรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับ คณะดูงานจากฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศโรงพยาบาลรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับ คณะดูงานจากฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศโรงพยาบาลรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับ คณะดูงานจากฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศโรงพยาบาลรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับ คณะดูงานจากฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศโรงพยาบาลรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับ คณะดูงานจากฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
 

อ. พญ.ศนิ มลกุล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับ คณะดูงานจากฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ ห้องประขุม 1-2 ฝ่ายสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล