You are here

พิธีมอบหมวกพยาบาล แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2

 
 
 
     โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดให้มีพิธีมอบหมวกพยาบาล แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ประจำปี 2556 ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนคลินิก เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของหมวกพยาบาลอันเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ สมควรยกย่องเทิดทูนไว้เหนือศีรษะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จริยา วิทยะศุภร ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ให้เกียรติเป็นประธานใน“พิธีมอบหมวกพยาบาลประจำปีการศึกษา 2556” ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556