งานมุทิตาจิตในวาระเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”