ร่วมมอบของที่ระลึกแสดงความยินดี

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
     ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ.นพ.อร่าม  โรจนสกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เนื่องในโอกาสได้รับ “รางวัลผู้นำสร้างเสริมสุขภาพดีเด่น (Best Health Promotion Practice Awards)” จากงานประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 (The 21st IUHPE World Conference on Health Promotion 2013) ระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2556 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาพันธ์นานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (IUHPE) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ณ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่