การอบรม เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) ประจำปีงบประมาณ 2565

การอบรม เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) ประจำปีงบประมาณ 2565
การอบรม เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) ประจำปีงบประมาณ 2565การอบรม เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) ประจำปีงบประมาณ 2565การอบรม เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) ประจำปีงบประมาณ 2565การอบรม เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) ประจำปีงบประมาณ 2565การอบรม เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) ประจำปีงบประมาณ 2565การอบรม เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) ประจำปีงบประมาณ 2565การอบรม เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) ประจำปีงบประมาณ 2565การอบรม เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) ประจำปีงบประมาณ 2565การอบรม เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) ประจำปีงบประมาณ 2565การอบรม เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) ประจำปีงบประมาณ 2565การอบรม เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) ประจำปีงบประมาณ 2565การอบรม เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) ประจำปีงบประมาณ 2565การอบรม เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) ประจำปีงบประมาณ 2565การอบรม เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) ประจำปีงบประมาณ 2565การอบรม เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) ประจำปีงบประมาณ 2565
 

งานบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) ประจำปีงบประมาณ 2565 มีการขยายขอบเขต การดำเนินการในพื้นที่พญาไทลงสู่ระดับคณะฯ โดยการดำเนินการประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์งานธุรกรรมที่สำคัญ กลยุทธ์ความต่อเนื่อง ความต้องการทรัพยากรที่สำคัญ การกอบกู้กระบวนการทำงาน และการเขียนแเผนการบริหารความต่อเนื่อง (BCP) เพื่อให้คณะฯ สามารถรองรับความเสี่ยงได้ทันทุกสถานการณ์ โดยมี อ. ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ นักวิชาการด้านสารสนเทศสุขภาพ และรองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม เเละเปิดการอบรม ซึ่งภายในงานมี ผศ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรภายในงาน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ ห้อง 810 A-B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี