จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองประชาชนในชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล “จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองประชาชนในชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ด้านกิจการนักศึกษา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย หน่วยพยาบาลบริการชุมชน งานการพยาบาลสนับสนุนการรักษา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับชุมชนโค้งรถไฟยมราช และ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองประชาชนในชุมชน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ชุมชนโค้งรถไฟยมราช