กรมควบคุมโรค ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายลดบริโภคเค็ม และสสส. ผลักดันนโยบายลดการบริโภคเกลือและโซเดียม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีภายในปี 2568

กรมควบคุมโรค ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายลดบริโภคเค็ม และสสส. ผลักดันนโยบายลดการบริโภคเกลือและโซเดียม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีภายในปี 2568
กรมควบคุมโรค ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายลดบริโภคเค็ม และสสส. ผลักดันนโยบายลดการบริโภคเกลือและโซเดียม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีภายในปี 2568กรมควบคุมโรค ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายลดบริโภคเค็ม และสสส. ผลักดันนโยบายลดการบริโภคเกลือและโซเดียม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีภายในปี 2568
กรมควบคุมโรค ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายลดบริโภคเค็ม และสสส. ผลักดันนโยบายลดการบริโภคเกลือและโซเดียม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีภายในปี 2568กรมควบคุมโรค ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายลดบริโภคเค็ม และสสส. ผลักดันนโยบายลดการบริโภคเกลือและโซเดียม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีภายในปี 2568กรมควบคุมโรค ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายลดบริโภคเค็ม และสสส. ผลักดันนโยบายลดการบริโภคเกลือและโซเดียม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีภายในปี 2568
 

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าวผนึกกำลังความร่วมมือตามยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559-2568 โดยมีการส่งมอบผลงานวิจัยและข้อเสนอเชิงนโยบายระดับประเทศสำหรับต่อยอดการพัฒนาไปสู่การปรับขยายมาตรการใช้เครื่องตรวจวัดโซเดียมคลอไรด์ในอาหารร่วมกับการให้ความรู้ในชุมชนในพื้นที่อื่น ๆ หรือการทำงานในกลุ่มประชากรเป้าหมายอื่น ๆ ของประเทศไทย นอกเหนือจากกลุ่มผู้ป่วยของระบบบริการสุขภาพภาครัฐในระยะต่อไปของ รศ. นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ และ รศ. ดร. นพ.บวรศม ลีระพันธ์ รองหัวหน้าศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม (Policy Advocacy Fund) ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค,  นพ.กฤษฎา หาญบรรเจิด ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา และดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ นักวิชาการด้านอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2566 ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล  ชั้น 1 อาคาร 1  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข