You are here

คลินิก 3 ปวด

คลินิก 3 ปวด
 
 
     ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “คลินิก3ปวด” โดยมี ผศ.นพ.ทวีศักดิ์  จันทร์วิทยานุชิต อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ ผู้บรรยายให้ความรู้ ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจ นอกจากนั้นยังมีทีมแพทย์ร่วมให้คำปรึกษา กับประชาชนเกี่ยวกับอาการปวด ศีรษะ คอ  และ ปวดหลัง อีกด้วย
     เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556  ณ  โถงอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์