เกาหลีเยี่ยมชมงานด้านไวรัสวิทยา เมื่อ 27 ส.ค.

ศึกษาดูงาน
 
 
     ศาสตราจารย์วสันต์  จันทราทิตย์  หัวหน้าหน่วยไวรัสวิทยาและจุลชีววิทยาโมเลกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับบุคลากรทางการแพทย์จากประเทศเกาหลี ในโอกาส เข้าเยี่ยมชม งานด้านไวรัสวิทยาและจุลชีววิทยาโมเลกุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
     เมื่อวันที่ 27  สิงหาคม 2556  ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี