You are here

ดนตรีใต้หอฯ ครั้งที่ 12 เมี่อ 19 ส.ค. 56

ดนตรีใต้หอฯ ครั้งที่ 12
 
 
     ชมรมดนตรีรามาธิบดี สโมสรนักศึกษารามาธิบดี และงานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษาได้จัดโครงการการแสดงดนตรี “ดนตรีใต้หอฯ ครั้งที่ 12” ประจำปี 2556 ขึ้นเพื่อให้เกิดความรักใคร่ปรองดองกันในหมู่คณะ โดยการใช้ดนตรีเป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์อันดี อีกทั้งยังเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนและการทำงาน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณใต้อาคารหอพักแพทย์