You are here

บรรยาย ความผูกพันต่อองค์กร เมื่อ 26 ส.ค.

บรรยายพิเศษ
 
 
     สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง  “ความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา บุคลากรภาควิชารังสี” โดยได้รับเกียรติจาก คุณดรุณี  สุขวัฒนาชัยกุล  ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นวิทยากรผู้บรรยายในงานดังกล่าว
     เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานวิจัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ