You are here

คณบดี พบ นศพ.ปี 4 เมื่อ 21 ส.ค.

Faculty Hours
 
 
 
     งานกิจการนักศึกษา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Faculty Hours หัวข้อ “คณบดีพบนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี” ประจำปี 2556 โดยมี ศ.นพ.วินิต  พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีชั้นปีที่4 ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ชั้น5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์