การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในชุมชนร่วมกับ Tokyo Medical and Dental University (TMDU) และ มหาวิทยาลัยโอซาก้า (Osaka University) ณ ประเทศญี่ปุ่น

การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในชุมชนร่วมกับ Tokyo Medical and Dental University (TMDU) และ มหาวิทยาลัยโอซาก้า (Osaka University) ณ ประเทศญี่ปุ่น
การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในชุมชนร่วมกับ Tokyo Medical and Dental University (TMDU) และ มหาวิทยาลัยโอซาก้า (Osaka University) ณ ประเทศญี่ปุ่นการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในชุมชนร่วมกับ Tokyo Medical and Dental University (TMDU) และ มหาวิทยาลัยโอซาก้า (Osaka University) ณ ประเทศญี่ปุ่น
การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในชุมชนร่วมกับ Tokyo Medical and Dental University (TMDU) และ มหาวิทยาลัยโอซาก้า (Osaka University) ณ ประเทศญี่ปุ่นการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในชุมชนร่วมกับ Tokyo Medical and Dental University (TMDU) และ มหาวิทยาลัยโอซาก้า (Osaka University) ณ ประเทศญี่ปุ่น
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา สนองเดช ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายนิพิฐพนธ์ สุปัญบุตร นางสาวพิมพ์ลภัส อัจนากิตติ นางสาวฐิกัลกร ทานะ และนางสาววาสนา ศรีสุข นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ) เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการทำงานในชุมชนของมหาวิทยาลัย Tokyo Medical and Dental University (TMDU) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น และเข้าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยโอซาก้า (Osaka University) เกี่ยวกับนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ระหว่างวันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2566 เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานหลากหลายบริบท และสามารถนำมาพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน รวมถึงการทำวิจัยในชุมชนร่วมกับนักศึกษาต่างประเทศ

โดยได้รับเกียรติจาก Assistant Professor Dr. Shio Tsuda, Assistant Professor at Tokyo Medical and Dental University ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ “Public Health Care System in Japan” และ Professor Dr. Mai Kabayama R.N., Ph.D., Osaka University บรรยายในหัวข้อ “Long Term Care System in Japan”

การศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชา รมพช 510 “ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565”

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ณ ประเทศญี่ปุ่น