"โครงการศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี" ณ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

"โครงการศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี" ณ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
"โครงการศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี" ณ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน"โครงการศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี" ณ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
"โครงการศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี" ณ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน"โครงการศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี" ณ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
"โครงการศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี" ณ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
"โครงการศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี" ณ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน"โครงการศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี" ณ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน"โครงการศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี" ณ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
"โครงการศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี" ณ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน"โครงการศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี" ณ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน"โครงการศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี" ณ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
"โครงการศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี" ณ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน"โครงการศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี" ณ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
 

เมื่อวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2566 อาจารย์จุฑามาศ เทียนสอาด อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ พร้อมด้วย ผู้เข้าฝึกอบรมฯ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 5 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Union hospital, Tongji hospital, และ School of Nursing Affiliated Tongji Medical College (TJMC), Huazhong University of Science & Technology (HUST) เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ศึกษาดูงาน ณ Union hospital โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารการพยาบาล Union Hospital
นำโดย Professor Yilan LIU, Vice Dean, Director of Nursing Department และ Professor GENG Li, Deputy Director of Nursing Department of Union Hospital, Tongji Medical College, HUST ให้การต้อนรับ พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลของโรงพยาบาล พร้อมมอบของที่ระลึก จากนั้นพาไปเยี่ยมชมหอผู้ป่วย ได้แก่ หอผู้ป่วยต่อมไร้ท่อ หอผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ หอผู้ป่วยสังเกตอาการหลังผ่าตัด หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม หอผู้ป่วยวิกฤตหลังผ่าตัดหัวใจ และหอผู้ป่วยวิกฤตหลังผ่าตัดสมอง และในช่วงค่ำได้ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับ Associate Professor LI Jie, School of Nursing และทีมพยาบาลของ Union hospital และ Tongji hospital

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ศึกษาดูงาน ณ Tongji hospital โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารการพยาบาล Tongji hospital นำโดย Professor ZENG Tieying, Deputy Director of Nursing Department of Tongji Hospital ให้การต้อนรับ พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลของโรงพยาบาล พร้อมมอบของที่ระลึก จากนั้นไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และเยี่ยมชมหอผู้ป่วยต่อมไร้ท่อ หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ และหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม

นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรม case conference: septic shock แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลผู้ป่วยกับพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤตอีกด้วย

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นำโดย Ms. FANG Jialin, International Affairs Secretary, School of Nursing พาเยี่ยมชมสถานที่สำคัญภายใน Tongji Medical College (TJMC) เช่น โรงเรียนพยาบาล พิพิธภัณฑ์ คณะต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งเดินทางไปเยี่ยมชม main campus ของ Huazhong University of Science & Technology (HUST) ในเขต Hongshan ซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่มากกว่า 7,000 เอเคอร์ และมีพื้นที่ของต้นไม้มากกว่า 70% ทำให้ได้รับการขนานนามว่าเป็น “University in the forest”

โดยจัดแหล่งศึกษาดูงานให้เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญและความสนใจของผู้ฝึกอบรมแต่ละคน ซึ่งเป็นปะโยชน์อย่างยิ่ง ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลทุกช่วงวัย

------------------------------------------------------
หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร 02-201 0638