มจธ. ส่งมอบ หุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” ชุดแรก ประจำการช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19

มจธ. ส่งมอบ หุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” ชุดแรก ประจำการช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19
มจธ. ส่งมอบ หุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” ชุดแรก ประจำการช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19มจธ. ส่งมอบ หุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” ชุดแรก ประจำการช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19
มจธ. ส่งมอบ หุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” ชุดแรก ประจำการช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19มจธ. ส่งมอบ หุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” ชุดแรก ประจำการช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19มจธ. ส่งมอบ หุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” ชุดแรก ประจำการช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19มจธ. ส่งมอบ หุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” ชุดแรก ประจำการช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19มจธ. ส่งมอบ หุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” ชุดแรก ประจำการช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19มจธ. ส่งมอบ หุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” ชุดแรก ประจำการช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19มจธ. ส่งมอบ หุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” ชุดแรก ประจำการช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19มจธ. ส่งมอบ หุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” ชุดแรก ประจำการช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19มจธ. ส่งมอบ หุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” ชุดแรก ประจำการช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19
 

ศ. นพ.ปิยมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนคณะฯ รับมอบชุดระบบหุ่นยนต์ช่วยบุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จาก รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นจำนวน 4 ตัว ซึ่งชุดระบบหุ่นยนต์ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามว่า “มดบริรักษ์” อันเป็นชุดระบบหุ่นยนต์ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ในการช่วยทำหน้าที่แก่แพทย์ พยาบาล ทั้งการตรวจวัดไข้ ลดการสัมผัสผู้ป่วย ใช้เพื่อการสื่อสารกับผู้ป่วย จัดยา และบริการอาหารแก่ผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล