พิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ “หุ่นจำลองสำหรับฝึกเจาะหลอดเลือดและใส่สายสวน"

พิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ “หุ่นจำลองสำหรับฝึกเจาะหลอดเลือดและใส่สายสวน"
พิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ “หุ่นจำลองสำหรับฝึกเจาะหลอดเลือดและใส่สายสวน"พิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ “หุ่นจำลองสำหรับฝึกเจาะหลอดเลือดและใส่สายสวน"พิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ “หุ่นจำลองสำหรับฝึกเจาะหลอดเลือดและใส่สายสวน"พิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ “หุ่นจำลองสำหรับฝึกเจาะหลอดเลือดและใส่สายสวน"พิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ “หุ่นจำลองสำหรับฝึกเจาะหลอดเลือดและใส่สายสวน"พิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ “หุ่นจำลองสำหรับฝึกเจาะหลอดเลือดและใส่สายสวน"
พิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ “หุ่นจำลองสำหรับฝึกเจาะหลอดเลือดและใส่สายสวน"พิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ “หุ่นจำลองสำหรับฝึกเจาะหลอดเลือดและใส่สายสวน"พิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ “หุ่นจำลองสำหรับฝึกเจาะหลอดเลือดและใส่สายสวน"พิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ “หุ่นจำลองสำหรับฝึกเจาะหลอดเลือดและใส่สายสวน"พิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ “หุ่นจำลองสำหรับฝึกเจาะหลอดเลือดและใส่สายสวน"พิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ “หุ่นจำลองสำหรับฝึกเจาะหลอดเลือดและใส่สายสวน"
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย "หุ่นจำลองสำหรับฝึกเจาะหลอดเลือดและใส่สายสวน" ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท เอส.ที.พี.เม็ดดิเทค จำกัด โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ รศ. ดร.ยสชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล คุณณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และ คุณธนากร พูตระกูล ประธานกรรมการบริษัท เอส.ที.พี.เม็ดดิเทค จำกัด ในการร่วมลงนามสัญญา อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล