อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงราก”