กิจกรรม “วันเอดส์โลก” ประจำปี 2566

กิจกรรม “วันเอดส์โลก” ประจำปี 2566
กิจกรรม “วันเอดส์โลก” ประจำปี 2566กิจกรรม “วันเอดส์โลก” ประจำปี 2566กิจกรรม “วันเอดส์โลก” ประจำปี 2566กิจกรรม “วันเอดส์โลก” ประจำปี 2566กิจกรรม “วันเอดส์โลก” ประจำปี 2566กิจกรรม “วันเอดส์โลก” ประจำปี 2566
กิจกรรม “วันเอดส์โลก” ประจำปี 2566กิจกรรม “วันเอดส์โลก” ประจำปี 2566กิจกรรม “วันเอดส์โลก” ประจำปี 2566กิจกรรม “วันเอดส์โลก” ประจำปี 2566กิจกรรม “วันเอดส์โลก” ประจำปี 2566กิจกรรม “วันเอดส์โลก” ประจำปี 2566กิจกรรม “วันเอดส์โลก” ประจำปี 2566กิจกรรม “วันเอดส์โลก” ประจำปี 2566กิจกรรม “วันเอดส์โลก” ประจำปี 2566กิจกรรม “วันเอดส์โลก” ประจำปี 2566กิจกรรม “วันเอดส์โลก” ประจำปี 2566กิจกรรม “วันเอดส์โลก” ประจำปี 2566
 

สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “วันเอดส์โลก” ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รศ. พญ.วัลภา อานันทศุภกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการเสวนา กิจกรรมถามตอบ และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ เพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายจากโรคเอดส์ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการยอมรับ ห่วงใย ผู้ป่วยโรคเอดส์ นำโดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล หัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมีคุณแพท ณปภา ตันตระกูล มาเป็นพิธีกรรับเชิญอีกด้วย

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล