มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎร ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ