อบรมการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) พื้นที่พญาไท ประจำปี 2566

อบรมการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) พื้นที่พญาไท ประจำปี 2566
อบรมการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) พื้นที่พญาไท ประจำปี 2566อบรมการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) พื้นที่พญาไท ประจำปี 2566อบรมการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) พื้นที่พญาไท ประจำปี 2566 อบรมการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) พื้นที่พญาไท ประจำปี 2566อบรมการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) พื้นที่พญาไท ประจำปี 2566อบรมการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) พื้นที่พญาไท ประจำปี 2566อบรมการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) พื้นที่พญาไท ประจำปี 2566อบรมการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) พื้นที่พญาไท ประจำปี 2566อบรมการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) พื้นที่พญาไท ประจำปี 2566
 

"เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. อาจารย์ ดร. นายแพทย์นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะตัวแทนหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องพื้นที่พญาไท และอาจารย์ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการให้ความรู้ และถอดบทเรียนเกี่ยวกับการป้องกันและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของพื้นที่พญาไท ร่วมกับผู้บริหารของส่วนงาน ผู้ประสานงานด้าน BCM และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผน BCP ของส่วนงาน ทั้ง 9 ส่วนงานในพื้นที่พญาไท ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการจัดการ และสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการ/ผู้แทนกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารงานทั่วไป กองบริหารการศึกษา กองทรัพยากรบุคคล กองคลัง และศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบและเพิ่มองค์ความรู้ความเข้าใจด้านการระบุความเสี่ยง การป้องกัน และการเฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ณ ห้องประชุม Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดย Cisco Webex"