ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด)

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด)
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด)ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด)
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด)ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด)ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด)ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด)ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด)ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด)
 

ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 และประชุมร่วมกับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด) เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของความร่วมมือในการดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด) ทั้งนี้ คณะฯ ยังได้มอบเงินสนับสนุนแก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคอีกด้วย

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด) จ.นนทบุรี