โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567
 

 ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่ทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ กฎระเบียบ การบริหารงานของคณะฯ สิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย การใช้งานระบบสารสนเทศ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสุขภาพในโรงพยาบาล โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 ณ ห้องบรรยาย 624 ชั้น 2 อาคารบริหาร