รพ.พระมงกุฎฯดูงาน

 

รพ.พระมงกุฎฯดูงาน

 
     ผศ.นพ.ภาวิทย์  เพียรวิจิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ พันเอกทันตแพทย์บริบูรณ์  นาวาเจริญ หัวหน้าศูนย์บริหารงานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ พร้อมคณะผู้เข้าเยี่ยมชมงานจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมงานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
     วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 907 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี