แถลงข่าวธาลัสซีเมีย

 

 

 

แถลงข่าวธาลัสซีเมีย

     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ แถลงข่าวประกาศการจัดงานวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 13 “ธาลัสซีเมียกับคุณภาพชีวิต” โดยมี รศ.นพ.ธันยชัย  สุระ หัวหน้าหน่วยเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ และโครงการธาลัสซีเมีย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คุณสายพิณ พหลโยธิน ประธานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย
     วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา  ชวกุล  ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์