รับมอบเครื่องมือแพทย์

 
 รศ.นพ.ประชา  นันท์นฤมิต  หัวหน้าสาขาวิชาทารกแรกเกิด 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พร้อมหัวหน้างานการพยาบาลสูติ-นรีเวชฯ
 รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ประกอบด้วย เครื่องส่องไฟสำหรับทารกที่มีภาวะตัวเหลือง และเครื่องให้ความอบอุ่นทารก
จำนวน 2 รายการ  โดยมีคุณสิรินยา  อัศวเรืองชัย กรรมการผู้จัดการบริษัทแมมมะเมท จำกัด เป็นผู้มอบ
 เพื่อใช้ในหอผู้ป่วยสูติกรรม2คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 วันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ หอผู้ป่วยสูติกรรม2 ชั้น6  อาคาร1 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี