เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

 
ศ.นพ.วรชัย  ศิริกุลชยานนท์ พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมงานจาก Juntendo University, Japan
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและ ศึกษาดูงานภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 
ณ ห้องประชุม ชั้น4 อาคาร1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี