วันต้อหินโลก

 
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดกิจกรรมสำหรับประชาชนเนื่องใน "วันต้อหินโลก" โดยมีกิจกรรมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต้อหิน
รวมถึงการตรวจคัดกรองโรคให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน
ณ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์