อบรมอาชีวอนามัย

 
หน่วยอาชีวอนามัย สำนักงานคณบดี ร่วมกับ คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพและทางเคมี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดสารชีวภาพและสารเคมี
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ภก.ดร.ชลภัทร  สุขเกษม เป็นวิทยากรบรรยาย
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก
 วันที่ 27 มีนาคม 2557  ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี