You are here

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 162 – 165

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการพัสดุ Charity
ครั้งที่ 162 – 165
ตุลาคม 2555
   
     อ.สมพร โชติวิทยธารากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการพัสดุ และคุณเพ็ญรุ่งยงศิริกุล หัวหน้าฝ่ายการพัสดุ ร่วมส่งมอบพัสดุโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 162 ให้กับวัดโคกโพธิ์ราม จ.กรุงเทพฯ 
     เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555
     ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการพัสดุ เป็นประธานส่งมอบพัสดุโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 163 ให้กับรพ.ศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) จ.พัทลุง 
     เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม  2555
   
     ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการพัสดุ เป็นประธานส่งมอบพัสดุโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 164 ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
     เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555
     อ.สมพร โชติวิทยธารากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการพัสดุ เป็นประธานส่งมอบพัสดุโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 165 ให้กับโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
     เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม  2555