You are here

พิธีปิดโครงการ “รามาน้อย ครั้งที่ 12”

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พิธีปิดโครงการ “รามาน้อย ครั้งที่ 12”
 
 
     ผศ.สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่บุตรหลานของบุคลากร ในโครงการ “รามาน้อย ครั้งที่ 12” เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ณ ห้องสโมสรรามาธิบดี ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ