งานสัมมนา 2023 TQA Winner Conference: Leadership Challenges in Business Excellence

งานสัมมนา 2023 TQA Winner Conference: Leadership Challenges in Business Excellence
งานสัมมนา 2023 TQA Winner Conference: Leadership Challenges in Business Excellenceงานสัมมนา 2023 TQA Winner Conference: Leadership Challenges in Business Excellenceงานสัมมนา 2023 TQA Winner Conference: Leadership Challenges in Business Excellenceงานสัมมนา 2023 TQA Winner Conference: Leadership Challenges in Business Excellenceงานสัมมนา 2023 TQA Winner Conference: Leadership Challenges in Business Excellenceงานสัมมนา 2023 TQA Winner Conference: Leadership Challenges in Business Excellenceงานสัมมนา 2023 TQA Winner Conference: Leadership Challenges in Business Excellenceงานสัมมนา 2023 TQA Winner Conference: Leadership Challenges in Business Excellenceงานสัมมนา 2023 TQA Winner Conference: Leadership Challenges in Business Excellence
 

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดงานสัมมนา 2023 TQA Winner Conference: Leadership Challenges in Business Excellence ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน และ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้จากองค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จตามเส้นทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปรับตัวเพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสม พร้อมก้าวไปสู่ความเป็นเลิศและความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operation) ประจำปี 2566 โอกาสนี้ ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนองค์กรผ่านระบบการนำองค์กร RAMA-Key Leadership System เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำ ในระดับสากล” โดยได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การปฏิบัติไปยังบุคลากร แนวทางในการพิจารณาโอกาสเชิงกลยุทธ์ การสร้างนวัตกรรม ระบบการวัดผลที่มีความคล่องตัว และการทบทวนผลการดำเนินการขององค์กร และประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจ พร้อมด้วย คุณนรา เปาอินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเรื่อง  “การรักษาบุคลากรไว้ : Workforce Engagement and Workforce Retention (องค์กรภาคการศึกษา)” ซึ่งมีตัวแทนจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม อมารี กรุงเทพฯ