You are here

อบรม “โครงการ Risk Register และ RCA ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง”

อบรม “โครงการ Risk Register และ RCA ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง”
อบรม “โครงการ Risk Register และ RCA ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง”อบรม “โครงการ Risk Register และ RCA ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง”อบรม “โครงการ Risk Register และ RCA ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง”อบรม “โครงการ Risk Register และ RCA ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง”
 

งานพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม “โครงการ Risk Register และ RCA ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง” โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ รองคณบดีฝ่ายสนับสนุนโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ซึ่งมี ศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ที่ปรึกษาคณบดีด้านบริหารและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่แพทย์ พยาบาล และตัวแทนจากภาควิชาที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี