โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง "ระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงิน"

โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง "ระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงิน"
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง "ระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงิน"โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง "ระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงิน"
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง "ระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงิน"โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง "ระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงิน"โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง "ระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงิน"โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง "ระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงิน"โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง "ระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงิน"โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง "ระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงิน"
 

ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง "ระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงิน" โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. พญ.อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข รองคณบดีฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดโครงการ โดยภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ การขออนุมัติในหลักการเพื่อเบิกค่าใช้จ่าย โดย คุณพัชรากร แพระบำ หัวหน้างานงบประมาณและบริหารทั่วไป และหัวข้อ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน โดย คุณปิยนุช ศักดิ์ดี หัวหน้างานบัญชี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในหน่วยงานต่าง ๆ เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงิน ซึ่งจะทำให้การบริหารงานด้านการเงินของคณะฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ ห้องบรรยาย 624 ชั้น 2 อาคารบริหาร