คณะนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี มอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) การขับเคลื่อนโครงการ “อุ้มผาง ไม่เอา บุหรี่ไฟฟ้า” แก่คณบดี

คณะนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี มอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) การขับเคลื่อนโครงการ “อุ้มผาง ไม่เอา บุหรี่ไฟฟ้า” แก่คณบดี
คณะนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี มอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) การขับเคลื่อนโครงการ “อุ้มผาง ไม่เอา บุหรี่ไฟฟ้า” แก่คณบดีคณะนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี มอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) การขับเคลื่อนโครงการ “อุ้มผาง ไม่เอา บุหรี่ไฟฟ้า” แก่คณบดีคณะนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี มอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) การขับเคลื่อนโครงการ “อุ้มผาง ไม่เอา บุหรี่ไฟฟ้า” แก่คณบดีคณะนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี มอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) การขับเคลื่อนโครงการ “อุ้มผาง ไม่เอา บุหรี่ไฟฟ้า” แก่คณบดี
 

รศ. ร.อ. นพ.ศิริไชย หงส์สงวนศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบ ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) การขับเคลื่อนโครงการ “อุ้มผาง ไม่เอา บุหรี่ไฟฟ้า” ซึ่งเป็นความร่วมมือในการกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันในการป้องกันและแก้ปัญหาการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ระหว่าง นายอำเภออุ้มผาง  กับ โรงพยาบาลอุ้มผาง สาธารณสุขอำเภออุ้มผาง ท้องถิ่นอำเภออุ้มผาง เทศบาลตำบลอุ้มผาง เทศบาลตำบลแม่กลอง เทศบาลตำบลแม่จัน องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง ประธานกลุ่มโรงเรียนอำเภออุ้มผาง โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออุ้มผาง สถานีตำรวจภูธรอำเภออุ้มผาง ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 374 กองร้อยทหารราบที่ 1433 และนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้มอบโอวาทแก่คณะนักศึกษาแพทย์ให้ประสบผลสำเร็จในการจัดทำโครงการดังกล่าว

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล