พิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายปี2557

 

คณะกรรมการนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556” ขึ้น
เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพสูงสุดและระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ใหญ่
ที่ได้เสียสละและสร้างคุณูปการด้านการศึกษาแก่วงการแพทย์
ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2557 
ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร