อบรมฝ่ายโภชนาการ

 

 ฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องสุขภาพดีเริ่มต้นด้วยอาหาร
โดยได้รับเกียรติจากอ.นพ.ปริย  พรรณเชษฐ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรชาวรามาธิบดี และประชาชนทั่วไป
 วันที่ 25 มีนาคม 2557  ณ ห้องประชุมชั้น 9
อาคารเรียนแลปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี