บริจาคเครื่องมือแพทย์

 
     รศ.นพ.ประชา  นันท์นฤมิต  หัวหน้าสาขาวิชาทารกแรกเกิด  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมพยาบาลประจำหอผู้ป่วยสูติกรรม 2 รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ประกอบด้วย เครื่องส่องไฟสำหรับทารกที่มีภาวะตัวเหลือง และเครื่องให้ความอบอุ่นทารก จำนวน 2 รายการ  โดยมีคุณสิรินยา  อัศวเรืองชัย กรรมการผู้จัดการบริษัทแมมมะเมท จำกัด เป็นผู้มอบ เพื่อใช้ในหอผู้ป่วยสูติกรรม2คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
     วันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ หอผู้ป่วยสูติกรรม2 ชั้น6  อาคาร1 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี