ประชุมกลุ่มโครงการ 1 : 20

 
       งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมกลุ่มย่อยโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในด้วยเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี (1 : 20) ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.จิรพร  เหล่าธรรมทัศน์  รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย อ.พิชญา  ทองโพธิ์ และ ทพญ.นฤมล ทวีเศรษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวแนะนำโครงการฯ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นอย่างมาก
        วันที่ 14 และ 19 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร1