รับมอบเงินสนับสนุนการจัดทำนิตยสาร @Rama

 
     วันที่ 21 มีนาคม 2557 บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดทำนิตยสารเพื่อคนรักสุขภาพ @Rama คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมี รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และ อาจารย์แพทย์หญิงโสมรัชช์ วิไลยุค บรรณาธิการนิตยสาร @Rama เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมไอแมค อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์