อบรมหลักสูตร Supply Chain

     ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตร Supply Chain “ Series นักจัดซื้อมืออาชีพ” โดยมี ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์เชี่ยวชาญ  รัตนามหัธนะ เป็นวิทยากรบรรยาย  ท่ามกลางความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก 
     วันที่ 17 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์