ภาควิชาศัลยศาสตร์จัดอบรม

          ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดอบรมโครงการ Root Cause Analysis สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรรามาธิบดี
ซึ่งได้รับเกียรติจาก อ.นพ.สาธิต กรเณศ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน   ท่ามกลางความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก
        

  วันที่ 18 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 9 
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์
และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี