กีฬาสานสัมพันธ์

           อ.นพ.โยเซฟ   ซื่อเพียรธรรม รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  นำบุคลากรจากคณะแพทศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์ เครือข่ายพญาไท ครั้งที่ 5 โดยมี  รศ.ทพ.พาสน์ศิริ  นิสาลักษณ์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
           วันที่ 19 มีนาคม 2556  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล